Advokátní kancelář Blatná

JUDr. Jan Mrázek

Mgr. Jan Mrázek

Mgr. Daniel Šenkyřík

Mgr. Michaela Mrázková

Služby

Právní služby

Právní pomoc poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Občanské právo

 • sepis smluv (kupní, darovací, nájemní, pachtovní, o zápůjčce, o zřízení nebo zrušení služebnosti, atp.) včetně zajištění úschovy a vkladového řízení u smluv týkajících se nemovitostí
 • spory ze smluv a vymáhání pohledávek
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení včetně jednání s pojišťovnami
 • osobnostní práva
 • újma na zdraví včetně jednání s pojišťovnami
 • společenství vlastníků jednotek, jeho založení a změny
 • prohlášení vlastníka s rozdělením budovy na jednotky
 • spotřebitelské spory
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Obchodní právo

 • založení obchodních korporací včetně zastupování v řízení u obchodního rejstříku, notářů a orgánů veřejné správy
 • provádění změn v obchodních korporacích a jejich orgánech, změny zakladatelských dokumentů (změna obchodní firmy, sídla, základního kapitálu obchodní korporace atd.), jejich likvidace
 • obchodněprávní spory, vymáhání pohledávek
 • převody akcií, převody podílů ve společnostech i družstvech
 • družstevní právo

Rodinné právo

 • rozvod manželství (sporný i nesporný rozvod)
 • návrhy na svěření dětí do péče
 • péče o dítě jako celek (změna příjmení, osvojení, změna bydliště, schválení právního jednání soudem atd.)
 • stanovení výživného, jeho zvýšení či snížení, vymáhání dlužného výživného
 • vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

 • sepis a kontrola pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o provedení pracovní činnosti
 • ukončení pracovního poměru
 • pracovněprávní spory
 • vymáhání dlužné mzdy
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • náhrada škody
 • komplexní servis pro zaměstnavatele (řešení pracovní doby, doby odpočinku, odměňování za práci, dovolená, srážky ze mzdy, příprava vnitřních předpisů apod.)

Trestní právo

 • obhajoba v trestních řízeních
 • zastupování poškozených v trestních řízeních s uplatněním nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy

Insolvence a exekuce

 • insolvenční návrhy věřitelské i dlužnické
 • přihlášky pohledávek
 • oddlužení
 • konkurs
 • reorganizace
 • incidenční spory
 • zastupování v exekučním řízení (věřitele i dlužníka)

Dědické právo

 • zastupování v dědickém řízení
 • u závětí doporučujeme jejich sepis u notáře formou notářského zápisu – odkaz na seznam notářů zde.

Zákon o ochraně oznamovatelů

 • konzultace jednotlivých podání oznamovateli
 • výkon funkce příslušné osoby

Zákon o myslivosti

 • škody způsobené zvěří

Další služby pro naše klienty

 • autorizovaná konverze dokumentů
 • prohlášení o pravosti podpisu na námi sepsaných listinách
 • výpisy z katastru nemovitostí
 • výpisy z Centrální evidence exekucí
 • pravidelná kontrola dlužníků v insolvenčním rejstříku

Informace o možnosti mimosoudního řešení sporu mezi advokátem
a klientem – spotřebitelem u České advokátní komory naleznete
zde.